Predmet konkursa,  opšte smernice i preporuke

Predmet konkursa je prostorno-programsko, urbanističko-arhitektonsko rešenje dela bloka (uži konkursni obuhvat) centralne gradske zone, između ulica: Kralja Milana, Svetozara Markovića, Nemanjine i Kralja Milutina, imajući u vidu celinu predmetnog bloka (širi konkursni obuhvat).

Uži obuhvat konkursa, u površini od oko 0,7 ha, obuhvata severoistočni deo predmetnog bloka i ograničen je regulacijom ulica  Svetozara Markovića, Kralja Milana, Kralja Milutina i internom saobraćajnicom koja prolazi kroz sredinu bloka. Čine ga katastarske parcele br. 1027, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1040/1  KO Savski venac i deo k.p. 1044 KO Savski venac (interna saobraćajnica) kao alternativni segment u razmatarnju užeg konkursnog obuhvata, namenjen komunikaciji.

Uži obuhvat je predmet anketnog prostorno-programskog rešenja, dok širi obuhvat konkursa, u površini od oko 1,9 ha, predstavlja zaokruženu celinu bloka uključujući objekat Narodne banke Srbije koji ostaje kao stečena obaveza, u postojećem stanju.

Od učesnika se očekuje da, u skladu sa programskim i potrebama namene, kao i trendovima razvoja, funkcionalno, sadržajno, ambijentalno i tehnološki organizuju prostore namenjene stambeno-poslovnim sadržajima sa pratećim slobodnim i zelenim površinama, kako bi se optimalno iskoristili kapaciteti i potencijali lokacije i formiralo racionalno i atraktivno urbanističko-arhitektonsko rešenje, odgovarajuće značaju predmetne pozicije u gradskom tkivu.

Poštujući kontekst lokacije, značaj i reprezentativnost objekata u neposrednom i širem sagledivom okruženju i činjenicu da je ovo veoma vredan gradski prostor, sve intervencije treba pažljivo analizirati u cilju dobijanja što kvalitetnijeg rešenja koje bi unapredilo likovne i funkcionalne karakteristike ambijenta. Konkursno rešenje treba da afirmiše savremene tendencije u arhitekturi, oblikovanju objekata i javnih gradskih prostora.

Predmetnu lokaciju potrebno je sagledati kao deo centralne i već izgrađene, u dominantnom delu ambijentalno formirane, zone Beograda sa značajnim  kulturno-istorijskim nasleđem.  Izuzetno je važno afirmisati položaj lokacije kao deo glavne gradske osovine Kalemegdan - Terazije - Slavija. Značajan potencijal ovog prostora predstavlja i njegov kapacitet u smislu pružanja vizura ka neposrednom i širem okruženju i posebno onih ka Hramu Svetog Save.

Sa druge strane, prostor koji je predmet konkursnog zadatka je „nezavršen“, veći deo postojeće fizičke strukture predstavlja neafirmativni ostatak prošlih vremena, bez artikulacije, jasno definisane morfologije i karaktera, posebno u delu uz ulicu Kralja Milana. Novom izgradnjom potrebno je afirmisati potencijale lokacije, stvoriti i novi odnos stanovanja i poslovanja i formirati novi mikroambijent u odnosu na kontekst, pozicioni značaj i kulturno-istorijsku vrednost lokacije.

Od učesnika konkursa se očekuje i da urbanističko-arhitektonskim rešenjem severoistočnog dela bloka, uključujući i otvorene prostore u sistemu javnog načina korišćenja, adekvatno pozicionirane pešačke prodore i kolske pristupe, uspostave kvalitetan odnos sa postojećim objektima koji se zadržavaju, u skladu sa kontekstualnim vrednostima lokacije. Predložena projektantska i programska rešenja moraju  biti primerena značaju prostorne pozicije lokacije u kontekstu centralne zone Beograda.

Iako je ukupna izgrađena površina unutar bloka limitirana parametrima datim u Planu generalne regulacije, ona je u direktnoj zavisnosti od funkcije i sadržaja ponuđenih konkursnim rešenjem koje treba da aktivira potencijale ovog prostora.

Programski elementi

Prema PGR-u Beograda, predmetni blok se nalazi u zoni mešovitih gradskih centara u zoni centra Beograda (M1). Površine mešovitih gradskih centara su one u kojima je planirana izgradnja objekata namenjenih komercijalnim, poslovnim i stambenim sadržajima uz obavezu nestambenih sadržaja u prizemlju.

Planirana namena kao moguće sadržaje podrazumeva: višeporodično stanovanje, poslovanje, komercijalne sadržaje (trgovina, ugostiteljstvo, sadržaji kulture, zabave, sporta...), kao i objekte javne namene.

Predlog izgradnje nove fizičke strukture u okviru užeg konkursnog obuhvata organizovati  na jedinstvenoj građevinskoj parceli  GP1  koja se formira od k.p. br. 1027, 1031, 1034, 1035, 1036 i 1037 KO Savski venac, ukupne površine oko 0.37 ha.

Prostor treba sagledati sa aspekta postojećeg i planiranog korišćenja i realnih  mogućnosti nove izgradnje, uključujući i stav o postojećim objektima više spratnosti (postojeći objekti na k.p. 1030, 1032, 1033 i 1038 KO Savski venac) u smislu odnosa postojeće i nove fizičke strukture, pri čemu se: objekat na k.p. 1030 zadržava u postojećem stanju bez promene kapaciteta, dok se objekti na k.p.  1032, 1033 i 1038 mogu zadržati u postojećim kapacitetima izgrađenosti uz mogućnost rekonstrukcije, restauracije, revitalizacije, kao i uz proširenje kapaciteta dogradnjom do maksimalne dozvoljene visine venca.

KARAKTER I SADRŽAJI NOVE IZGRADNjE

Nova izgradnja na GP1 svojom pozicijom koja je, pre svega, određena orijentacijom ka ulici Kralja Milana kao segment najznačajnijeg urbanog gradskog poteza Kalemegdan - Terazije - Slavija, podrazumeva reprezentativni karakter u svakom smislu,  kako po pitanju  oblikovanja, estetskih karakteristika i uspostavljanja odnosa sa okruženjem afirmacijom postojećih i implementacijom novih ambijentalnih vrednosti, tako i u smislu strukture, kategorije sadržaja, tehnoloških rešenja i održivosti  u duhu i sa karakteristikama savremene arhitekture.

Kako kontinuitet izgradnje predstavlja jednu od osnovnih odlika urbane sredine, potrebno je očuvati mešoviti, odnosno stambeno-poslovno-komercijalni karakter područja.

Dispoziciju navedenih sadržaja predvideti tako da su stambeni sadržaji na višim etažama, a  poslovni, komercijalni i uslužni sadržaji, u prizemlju i na prvom spratu, uz moguće pozicioniranje komercijalnih sadržaja i u delu prve podzemne etaže. Potrebe za parkiranjem vozila za novoplaniranu izgradnju obezbediti  u okviru pripadajuće građevinske parcele, u podzemnoj garaži, u skladu sa normativima.

Predmetnu izgradnju na GP1 treba predvideti u skladu sa  uslovima i pravilima građenja datim u poglavlju  4.3.4. Urbanističko-parametarske uslovljenosti i smernice, i ostalim smernicama i preporukama datim u okviru dela 4. KONKURSNI ZADATAK, uzevši u obzir kriterijum da je pretežna vertikalna regulacija nove izgradnje ograničena niveletom visine Hotela „Hilton“ koja iznosi 150,75 mnv.

PRISTUPI / ULAZI

Pristupe i ulaze za sve sadržaje planirati u skladu sa potrebama namene, konceptom predloženog rešenja i važećim propisima, normativima i planskim ograničenjima.

 • Ulazi za komercijalno-poslovne sadržaje moraju biti nezavisni od ulaza stambene delove objekta.
 • Kolske pristupe kompleksu, uključujući i ulaz/izlaz u podzemnu garažu predvideti isključivo iz ulica Svetozara Markovića i Kralja Milutina, i to tako da je primarani pristup iz Svetozara Markovića. Kolski pristup parcelama iz ulice Kralja Milana nije dozvoljen.
 • Obezbediti uslove za pristup i manevrisanje interventnih vozila, posebno vezano za zaštitu od požara u skladu sa kategorijom objekata i namena, prema propisima koji uređuju oblast zaštite od požara.
 • Svi pristupi, kao i manevarski i komunikacioni prostori, treba da obezbede uslove, u skladu sa standardima pristupačnosti, za nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama.

SADRŽAJI STANOVANJA

Stanovanje, tradicionalno zastupljeno na ovom  prostoru, u skladu sa aktuelnim statusom lokacije u tkivu grada, treba planirati u kategoriji višeg nivoa stanovanja, uključujući i apartmansko i luksuzno stanovanje.  

 • Ulazni, holski prostor dimenzionisati i koncipirati u skladu sa karakterom višeg standarda stanovanja i sadržajima koje ovaj prostor podrazumeva, uključujući i „radno mesto“ portira.
 • Vertikalne komunikacije planirati u formi stepeništa i adekvatnog broja liftova u odnosu na broj etaža i broj stanova na etaži koje obezbeđuje posmatrano vertikalno čvorište. Vertikalne komunikacije dimezionisati u skladu sa propisima i predvideti tako da u kontinuitetu obezbede vezu između svih etaža, od najniže etaže garaže do poslednje stambene etaže.
 • Predviđena struktura stanova treba da obuhvati:

dvosobnih stanova - oko 15%

trosobnih stanova - oko 35%

četvorosobnih stanova - oko 35% i

petosobnih stanova – oko 15%

pri čemu dvosoban stan podrazumeva površinu od oko 60 m²,  trosoban oko 100 m², četvorosoban oko 140 m² i petosoban stan površinu od oko 200 m².

 • Na poslednjoj etaži predvideti isključivo stanove višeg kapaciteta – strukture četvorosobnih i petosobnih.
 • Sadržaj svakog stana obavezno uključuje terasu / lođu / balkon
 • Projektantsko rešenje mora da obezbedi minimalnu čistu visinu stambenog prostora od 280 cm kao i implementaciju instalacionih sistema i opreme najvišeg ranga.

KOMERCIJALNO – POSLOVNI SADRŽAJI

Dispoziciju namena u okviru poslovno-komercijalnog segmenta planirane izgradnje moguće je predvideti na način da je pristup ulazima u posebne jedinice isključivo iz prizemlja, pri čemu je sama jedinica na dva nivoa, a vertikalna veza između nivoa se ostvaruje u okviru nje, kao i na način da je pristup posebnim jedinicama moguć i na nivou prizemlja i na nivou prvog sprata, s tim da ulazi i komunikacije vezane za komercijalno-poslovne sadržaje moraju biti nezavisni od ulaza i komunikacija stambenih sadržaja, u svim segmentima.

U slučaju da se predviđa nezavisan pristup jedinicama na svakom od nivoa,  poželjno je da se u nivou prizemlja objekata obezbede uslovi za implementaciju najfrekventnijih sadržaja širokog opsega javne dostupnosti: trgovina, ugostiteljstvo, komercijalni sadržaji kulture, poslovno-uslužni sadržaji visoke frekvencije korišćenja (banke) i sl., a u nivou prvog sprata uslovi za implementaciju sadržaja nešto niže frekvencije korišćenja: poslovni i poslovno-uslužni sadržaji koji funkcionišu otvoreno, ali i u sistemu zakazivanja (frizer, stomatolog, itd).

 • Strukturu prostora ove zone objekata formirati kao maksimalno fleksibilnu, deljivu prema potrebama, uz mogućnost obezbeđenja svih potrebnih uslova i pratećih sadržaja u skladu sa potrebama konkretne namene koja nije unapred poznata.
 • Poželjno je obezbediti primaran pristup sa najfrekventnijih javnih pešačkih komunikacija „sa ulice“, ali i iz unutrašnjosti bloka, budući da takva dispozicija podiže nivo atraktivnosti i kvaliteta korišćenja prostora i pruža mogućnost za formiranje aktivnih mikro ambijenata.
 • Projektantsko rešenje mora da obezbedi mogućnost minimalne čiste visine komercijalno-poslovnog prostora od 320 cm, kao i implementaciju instalacionih sistema i opreme najvišeg ranga.
 • Prizemlja novih objekata maksimalno povezati sa okolnim prostorom i postojećim sadržajima u okruženju.
 • Komercijalno-poslovnu zonu objekata u ambijentalnom smislu, koncipirati kao reprezentativnu i transparentnu.

Konkretne namene komercijalno-poslovnog segmenta nove izgradnje, kao što je navedeno, nisu unapred definisane, izuzev obaveze da se obezbede uslovi za implementaciju sadržaja SPA centra sa teretanom, ukupne površine oko 300m², koji treba da ima pristup iz unutrašnjosti bloka, sa nivoa prizemlja, s tim da se ukupna površina može organizovati u okviru prizemlja i dela prve podzemne etaže.

PARTER

 • Unutrašnjost bloka rasteretiti pomoćnih zgrada i uz uređenje i ozelenjavanje unutarblokovskog prostora, predvideti i opremanje urbanim mobilijarom u skladu sa karakterom ambijenta i konceptom predloženog rešenja nove izgradnje.
 • Uzevši u obzir poziciju bloka koja omogućava veze sa parkovskom celinom „Manjež“ i pjacetom trga Slavija, kao i potencijal njihovog međusobnog povezivanja, preporučuje se organizacija parternog uređenja - otvorenih prostora, pešačkih tokova i zelenih površina bloka, kao otvorenog gradskog prostora u režimu javnog korišćenja. Poželjno je planirati pasaže kojima će se omogućiti komunikacija i javno korišćenje unutarblokovskog prostora.
 • Sadržaje i oblikovanje parternog uređenja bloka predvideti i koncipirati sa akcentom na urbani karakter prostora kome pripadaju.
 • Parterno uređenje projektovati u skladu sa smernicama datim u poglavlju 3.8. Smernice i preporuke za slobodne i zelene površine.

 

PARKIRANjE

 • Potrebe za parkiranjem vozila za novoplaniranu izgradnju rešavati u okviru pripadajuće građevinske parcele, u podzemnoj garaži, pre svega u zoni objekata.
 • Maksimalna zauzetost podzemnom garažom je 85% površine parcele. Ukoliko je građevinska linija podzemne garaže izvan gabarita objekta, gornja kota ploče garaže na ravnom terenu mora biti usklađena sa kotom terena, nasuta zemljom i parterno uređena.
 • Parking prostore projektovati u skladu sa smernicama datim u poglavlju 3.7.Smernice i preporuke za saobraćajne površine.

 

Programski uslovi

Planirani kapaciteti izgradnje

 Pregled planiranih namena površina u okviru konkursnog obuhvata

tabla2

Kapaciteti planirane izgradnje određeni su urbanističko-parametarskim uslovima i pravila građenja datim u poglavlju  4.2.4. Urbanističko-parametarske uslovljenosti i smernice.

 • Obaveze u formiranju prostora
 • Definisati volumetriju, osnovne elemente nivelacije i regulacije (vertikalne i horizontalne) i karakter buduće izgradnje novih sadržaja bloka, poštujući zadati konkursni okvir.
 • Sve intervencije treba da budu usmerene ka očuvanju i unapređenju ambijenta. Nova izgradnja treba da ostvari integrativni odnos sa neposrednim okruženjem, da istaknu karakter ambijenta povezivanjem sa postojećim i ambijentalnim vrednostima sa jedne strane, i isticanjem savremenog poimanja prostora, sa druge strane.
 • Specifičnost lokacije konkursnog obuhvata čini da planirana nova izgradnja učestvuje u remodelaciji više, na nivou grada značajnih, tematski različitih mikroabijenata: duž ulice Kralja Milana predstavlja deo reprezentativnog uličnog poteza od Resavske ulice do Trga Slavija, orijentacijom ka trgu Slavija, duž ulice Kralja Milutina predstalja formativni element Trga, a orijentacijom ka parku Manjež to je segment ulice Svetozara Markovića saglediv sa velikih distanci iz pravca Nemanjine ulice. Sve planirane intervencije neophodno je sagledati u kontekstu neposrednog i šireg okruženja i kroz analizu svih kontekstualnih uticaja, vodeći računa o specifičnostima mikroabijenata u čijoj afirmaciji planirana nova izgradnja učestvuje, doći do odgovarajućih projektantskih rešenja.
 • Preovlađujuću visinsku regulaciju nove izgradnje uskladiti sa objektima neposrednog okruženja duž ulice Kralja Milana (objekat hotela „Hilton“), kako bi se formirala uravnotežena visinska regulacija ovog poteza.
 • Visinsku regulaciju novih objekata užeg konkursnog obuhvata usaglasiti sa visinom susednih postojećih objekata u bloku za koje se procenjuje da se neće rušiti, u smislu adekvatnog visinskog povezivanja karakteristično za predmetnu zonu grada, bilo uzevši u obziri aktuelnu visinu postojećih objekata, bilo uz planiranje njihove dogradnje.
 • Urbanističko-arhitektonsko rešenje celine užeg konkursnog obuhvata formirati na način da da „uspostavi odnos“ sa postojećim objektom NBS oblikovno, kao i kroz horizontalnu i vertikalnu regulaciju, posebno vodeći računa o segmentu koji učestvuje u formiranju trga Slavija, kao vizuelno izrazito istakunt artikulativni element.
 • Vertikalna i horizontalna regulacija buduće izgradnje duž ulice Kralja Milana, kao i u zoni Slavije, mora da obezbedi afirmaciju vizure na Hram Svetog Save.
 • Definisati mogućnosti i modele međusobnog povezivanja novoplaniranih formi i objekata sa postojećom fizičkom strukturom u zoni užeg konkursnog obuhvata za koju se procenjuje da se neće rušiti (nivelaciono, oblikovno, tretmanom prizemlja...)
 • Arhitektonsko-urbanističko rešenje i oblikovanje objekta i prostora treba da je u duhu i sa karakteristikama savremene arhitekture.
 • Očuvati kontinuitet postojećih formiranih uličnih frontova.
 • Primarni zahtevi organizacije prostora u segmentu javnog korišćenja su mogućnost raznovrsnog korišćenja, laka orjentacija, jednostavnost i efikasnost organizacije prostora namenjenog komunikacijama.
 • Pešačke površine kao mesta zajedničkih komuniciranja predstavaljaju najvitalnije elemente zone Slavije. Konkursnim rešenjem treba obezbediti uslove za održanje i afirmaciju ovog resursa. U građenju programske koncepcije treba težiti da se sa ulične strane obezbedi struktura sadržaja koja će u kontinuitetu generisati tipološki, socijalno i ekonomski broj korisnika adekvatan kapacitetu i značaju predmetne lokacije.
 • Sadržaje i oblikovanje parternog uređenja bloka predvideti i koncipirati sa akcentom na urbani karakter parternog uređenja, kako po pitanju oblikovanja tako i po pitanju sadržaja.
 • Saobraćajna matrica iz važeće planske dokumentacije, data u konkursnoj dokumentaciji, predstavlja fiksni element za konkursno rešenje. Kolski pristup predmetnom prostoru je moguć iz ulica Svetozara Markovića i Kralja Milutina. Kolski pristup nije dozvoljen iz Ulice Kralja Milana.
 • Predloženim rešenjem ne sme se ugroziti zelenilo u granicama šireg konkursnog obuhvata i mogućnosti njegovog unapređenja, što se odnosi pre svega na drvorede duž ulica Kralja Milana, Svetozara Markovića, Kralja Milutina i Nemanjine.
 • Omogućiti primenu materijala adekvatnih fizičkih, funkcionalnih i ekoloških karakteristika, u skladu sa programskim i eksploatacionim potrebama namene i propisima u smislu bezbednosti i infrastrukturno opremanje na najvišem nivou.
 • Svi pristupi, manevarski i komunikacioni prostori treba da obezbede uslove za nesmetano kretanja u skladu sa standardima pristupačnosti za nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama.
 • Preporuke u formiranju prostora
 • Afirmacija kvaliteta urbanog koncepta monumentalnog gradskog poteza od Kalemegdana, preko Terazija do Slavije sa naglaskom na urbanitetu gradskih ambijenata.
 • Uklapanje u koordiniranu seriju atraktivnih prostora koji u ukupnoj koncepciji održavaju i afirmišu celinu Slavije.
 • Dinamičnost fizičkih struktura i prostorna artikulacija na principima „klasičnih“ blokova, organizacija prostora koja omogućava fleksibilnost sadržaja i prostorna koherentnost raznorodnih fizičkih struktura i funkcionalna celovitost različitih sadržaja.
 • Očuvanje karaktera „gradske“ ulice koja predstavlja integracioni element u matrici Beograda.
 • Urbanistička organizacija prostora treba da na makro i mikro planu afirmiše specifičnost ovog dela grada.
 • Podrazumeva se da sve intervencije na ovom potezu budu reprezentativne, da imaju jedinstven karakter pojedinih segmenata poteza, u saglasju sa celinom.
 • Treba težiti da se zadrži intenzivnost i uzbidljivost Slavije u smislu vizuelnih karakteristika i načina funkcionisanja, što se manifestuje kako u vrsti i odnosu prisutnih sadržaja, tako i u arhitektonskim karakteristikama, kroz dinamičke odnose fizičkih struktura, vizuelne i oblikovne kontraste itd.
 • Odnos regulacione i građevinske linije, kao komponenta identiteta prostora, se u aktuelnom stanju predmetnog prostora i neposrednog okruženja, poklapaju i formiraju blokove sa ivičnom izgradnjom jasne horizontalne artikulacije, što treba da predstavlja bitan element za uspostavljanje kontinuiteta u intervencijama za izgradnji novih objekata.

Preporučuje se transformacija uže zone konkursnog obuhvata planiranjem nove izgradnje obostrano uzidanih objekata na regulacionoj liniji i formiranjem kompaktnog bloka.  

Afirmacija makro i mikro vizura.

Urbanističko-parametarske uslovljenosti i smernice

tabla3

Navedeni urbanistički parametri i smernice dati su prema PGR-u Beograda. Detaljna prostorno-programska provera, koja je predmet ovog konkursa, za cilj ima i da se ustanovi nivo urbanističkih parametara afirmativan za predmetni prostor. U tom smislu,  konkursnim rešenjem potrebno je prostorno preispitati PGR-om predviđene kapacitete i pravila građenja.

Eventualna odstupanja od PGR-om zadatih vrednosti u smislu većih od maksimalno propisanih urbanističkih parametrara ili manjih od minimalno dozvoljenih rastojanja, uslovljena specifičnim oblikom i proporcijama objekta ili parcele i izgradnjom u neposrednom susedstvu obrazložiti u konkursnom rešenju.

 • Smernice i preporuke za odnos prema graditeljskom i kulturnom nasleđu

Područje Slavije pripada području opšte urbane obnove, što podrazumeva kombinovanu primenu integrativne konzervacije, urbane obnove i uređenja prostora, usaglašeno prema obimu i nivou vrednosti graditeljskog nasleđa. 

Predmetni blok pripada zoni ambijenata u izgradnji sa preporukom za saniranje postojećeg stanja većim obimom intervencija (zamena građevinskog fonda lošeg bonteta, nova izgradnja neizgrađenog prostora, interpolacija i sl.)

Sa aspekta zaštite kulturnih dobara i u skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima („Službeni glasnik RS”, broj 71/94), prostor u okviru konkursnog obuhvata nije utvrđen za kulturno dobro, ne nalazi se u okviru prostorne kulturno - istorijske celine i ne nalazi se u okviru prethodno zaštićene celine. Prema dopisu Zavoda za zaštitu spomenika kulture (broj R20/21 od 20.01.2021.) izdatim za potrebe izrade novog Plana detaljne regulacije, napominje se da se deo predmetnog bloka nalazi u okviru celine „Zapadni Vračar“ koji je bio upisan u Evidenciju nepokretnosti koji uživaju prethodnu zaštitu. „Imajući u vidu da su se mere zaštite na predmetnoj celini u skladu sa odredbama Zakona o kulturnim dobrima primenjivale do 25.12.2020.god., obaveštavamo Vas da u ovom trenutku nije potrebno pribavljanje uslova za preduzimanje mera tehničke zaštite na predmetnom prostoru.“

U okviru bloka između ulica: Nemanjine, Svetozara Markovića, Kralja Milana i Kralja Milutina nema objekata od neposrednog interesa za očuvanje, odnosno koje bi sa aspekta zaštite kulturnog nasleđa bilo obavezno zadržati.

Objekti u ulici Svetozara Markovića br. 43, 47 i 49 predstavljaju segment istorijskog ambijenta Beograda, u važećem PDR-u valorizovani kao ambijentalna vrednost i kao takvi se mogu zadržati u postojećem stanju izgrađenosti uz mogućnost rekonstrukcije, restauracije, revitalizacije, kao i  dogradnje do maksimalne visine venca , pre svega ka unutrašnjosti parcele u cilju usklađivanja i povezivanja novoplanirane izgradnje i postojećih objekata u okviru bloka.

Smernice i preporuke za oblikovanje

Uslovljava se savremeni arhitektonski izraz u oblikovanju novih objekata, uz poštovanje nasleđenih vrednosti. Preporučuje se jedinstveno  rešenje oblikovanja bloka, kako bi se izbegle parcijalne intervencije koje bi mogle narušiti celovitost i atraktivnost uličnog fronta. Podrazumeva se da sve intervencije na predmetnom bloku budu reprezentativne, da imaju jedinstven  karakter, bez unifikacije. U pogledu oblikovanja objekata zahteva se originalnost u autorskom izrazu. Posebnu pažnju treba  posvetiti  materijalima spoljne obrade.

Novu fizičku strukturu treba formirati kao deo kompaktnog bloka koji se određenim elementima povezuju u celinu visokih estetskih vrednosti.  Potrebno je primeniti koncepte koji su ekološki opravdani i energetski ekonomični.

Sve intervencije na lokaciji treba  da budu primerene njenom značaju u strukturi grada.  Pažljivim planiranjem i usklađivanjem elemenata koji formiraju volumetriju celog bloka treba težiti što afirmativnijem odnosu prema vrednostima okruženja. Višespratne objekte u ulici Svetozara Markovića (P+7+Pk) i Kralja Milutina (P+5+Pk), kao postojeću prostornu dominantu bloka ne treba tretirati kao reper za planiranje buduće gradnje.

S obzirom da je potez uz Nemanjinu ulicu već definisan, bez mogućnosti intervencije, novom gradnjom u preostalom  delu bloka  treba  težiti  ujednačavanju visinske regulacije bloka.

Smernice i preporuke za saobraćajne površine

 

Kolski saobraćaj

Kolske pristupe kompleksu, uključujući i ulaz/izlaz u podzemnu garažu moguće je predvideti isključivo iz ulica Svetozara Markovića i Kralja Milutina, na minimalnoj udaljenosti 15m od raskrsnice (mereno od regulacione linije poprečne ulice). Pri projektovanju kolskih pristupa iz ulice Kralja Milutina voditi računa o postojećem stajalištu za taksi vozila koje se planira za zadržavanje. Kolski pristup parcelama iz ulice Kralja Milana nije dozvoljen.

Kolske pristupe dimenzionisati u zavisnosti od širine ulice sa koje se pristupa, planirane namene i vrste vozila koje će opsluživati sadržaje (putničko, teretno/dostavno, vatrogasno...) tako da budu zadovoljeni uslovi prohodnosti, odnosno da svako vozilo može ući i izaći sa parcele hodom unapred bez dodatnog manevrisanja u zoni ulice.

U situaciji očekivane primene sistema za kontrolu pristupa parceli, obavezno obezbediti pretprostor na pripadajučoj parceli, tako da vozilo koje čeka pristup ne ometa funkcionisanje saobraćaja na okolnoj uličnoj mreži.

Potrebe za parkiranjem vozila za novoplanirane objekte rešavati u okviru pripadajuće građevinske parcele u zoni objekata, u podzemnoj garaži.

Maksimalna zauzetost podzemnom garažom je 85% površine parcele. Ukoliko je građevinska linija podzemne garaže izvan gabarita objekta, gornja kota ploče garaže na ravnom terenu mora biti usklađena sa kotom terena, nasuta zemljom i parterno uređena.

Garažu planirati u više podzemnih nivoa u cilju zadovoljenja kapaciteta parkiranja prema potrebama planirane izgradnje i u skladu sa normativima. Organizaciju prostora garaže, u smislu dimenzija parking mesta i manevarskog prostora u odnosu na ugao parkiranja, kapaciteta i maksimalnih distanci evakuacionih puteva za korisnike, projektovati u skladu sa propisima, što između ostalog podrazumeva:

 • Svetlu čistu visinu garaže (računajući od poda do najniže tačke instalacionih elemenata) od minimum 2,20 m;
 • Upravna parking mesta (pod uglom od 90˚) predvideti sa dimenzijama ne manjim od 2,5m x 5,0m;
 • Za stambene i stambeno-poslovne objekte sa više od 10 stambenih jedinica, od ukupnog broja parking mesta obezbediti minimalno 5% parking mesta za osobe sa invaliditetom propisanih dimenzija: za upravno parkiranje minimum 3,7m x 4,8m, odnosno 5,9m x 5,0m za dva spojena PM.

Ulaze/izlaze u podzemnu garažu predvideti u adekvatnom broju i adekvatnih kapaciteta u skladu sa propisima, što između ostalog podrazumeva:

 • za srednje garaže minimalno jedan dvosmerni ulaz/izlaz ili dva jednosmerna (jedan ulaz, jedan izlaz):
 • za velike garaže minimalno dva dvosmerna ulaza/izlaza.

Savladavanje visinskih razlika - ulaz/izlaz u garažu i između nivoa garaže predvideti rampama, nagiba, karakteristika i kapaciteta u skladu sa propisima, što između ostalog podrazumeva:

 • da su kolske rampe za pristup garaži projektovne iza trotoara, odnosno iza regulacione linije
 • nagib rampe za putnička vozila od maksimum 12% za otvorene, odnosno 15% za zatvorene / grejane rampe;
 • nagib rampe za teretna vozila maksimalno 9%;
 • minimalnu širinu saobraćajne trake u jednom smeru kod pravih rampi za kretanje putničkih vozila od 2,75m;
 • proširenje saobraćajne trake na krivinama u slučaju kružnih rampi;
 • za garaže gde se očekuje velika izmenjivost vozila preporuka za širinu jednosmerne saobraćajne trake je 3,0m.

Normativi za parkiranje

tabla4

*Zbog atraktivnosti lokacije, potrebno je da se obezbede veći kapaciteti za parkiranje od datih na osnovu normativa iz PGR-a.

U Pratećoj konkursnoj dokumentaciji: III SMERNICE NADLEŽNIH INSTITUCIJA, priloženi su komplenti Uslovi Sekretarijata za saobraćaj Gradske uprave grada Beograda

Pešački saobraćaj

S obzirom na atraktivnost lokacije i planirane sadržaje i kapacitete, očekuju se intenzivni pešački tokovi. Pešačke površine (staze i trotoari) su sastavni elemenat poprečnog profila obodnih gradskih saobraćajnica.

Pored površine duž saobraćajnih pravaca, pešačka kretanja planirati i kroz otvorene i zelene površine bloka.

Pešačke površine projektovati u skladu sa standardima pristupačnosti za nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama.

Smernice i preporuke za slobodne i zelene površine

Pejzažno oblikovanje i uređenje treba da doprinese identitetu novog prostora zajedno sa planiranom strukturom objekata. Zelene površine parternog uređenja bloka treba planirati tako da ne predstavljaju usputne veće ili manje vakuume. Blizina parka Manjež koji predstavlja posebnu vrednost u širem prostornom smislu, kao i nova pjaceta na trgu Slavija daju dodatni kvalitet prostoru i svrsishodno je koncipirati parterno uređenje bloka na način da obezbedi kontinualnu povezanost i uključenje ovih površina kao aktera u smislu sadržaja i aktivnosti koje je u njima moguće organizovati.

Unutrašnjost bloka osmisliti i planirati tako da postane sastavni organski deo javnog parteranog tkiva, a ne „zelena aplikacija“, te da se na taj način kompleksnost i višestruka namena ovog bloka afirmiše i kvalitativno podigne na viši nivo.

 • Minimalni procenat slobodnih površina na parceli je 40%, izuzetno 30%, ukoliko je procenat komercijalnih sadržaja veći od 50% od ukupne BRGP
 • Minimalan procenat zelenih površina na parceli u direktnom kontaktu sa tlom (bez podzemnih objekata i/ili etaža) je 10%;
 • Očuvati postojeće ozelenjene površine i kvalitetne vegetacije na parceli i naglasiti dekorativni karakter zelenih površina;
 • Planirati reprezentativne i školovane sadnice visoke drvenaste vegetacije (listopadna i četinarska), lisno dekorativne i cvetne forme listopadnog i zimzelenog žbunja, sezonsko cveće i travnate površine;
 • Predvideti 1-2% pada terena (zastrtih površina) čime se omogućava normalna drenaža površinskih voda ka okolnom poroznom zemljištu ili kišnoj kanalizaciji, za šta je neophodno obezbediti drenažne elemente (zemljane rigole, rigole-kanalete, kanali);
 • Krovne površine, završne i niže etaže, ako je moguće urediti kao ozelenjene krovne terase, a preporuka je da se ukoliko postoje prostorni uslovi, izvrši sadnja kvalitetnih školovanih sadnica lišćara u kasetama orijentacione veličine 2,5 x 2,5 m. Ozelenjavanje ravnih krovova nadzemnih objekata treba da bude na minimalno 30 cm zemljišnog supstrata;
 • Ukoliko zbog podzemnih etaža nije moguće formirati potreban procenat slobodnog tla za ozelenjavanje, propisanu količinu zelenila, nadomestiti u okviru krovnih zelenih površina, vertikalnim ozelenjavanjem i postavljanjem dekorativnih žardinjera.
 • Saobraćajne komunikacije i trgove vizuelno naglasiti zelenilom, drvoredima i uličnim travnjacima. Otvorene prostore moguće je obogatiti vodenim površinama (vodena ogledala, fontane, mlaznice u pločniku). Materijale za staze i platoe i vrtno-arhitektonske elemente uskladiti sa primenjenim materijalima na objektima.

U Pratećoj konkursnoj dokumentaciji: III SMERNICE NADLEŽNIH INSTITUCIJA, priloženi su komplenti Uslovi JKP Zelenilo Beograd

Smernice za infrastrukturu

U okviru objekta potrebno je predvideti sve standardne prostorije i prostore za implementaciju svih instalcionih sistem koje u skladu sa standardom, ovaj tip objekat azahteva: instalacije za snabdevanje i odvođenje vode, elektro, telekomunikacione i signalne instalacije, instalacije grejanja, klimatizacije i ventilacije u skladu sa propisima o tehničkoj sigurnosti, protivpožarnoj zaštiti i zaštiti čovekove sredine.

Sa stanovišta infrastrukturnog opremanja, za predmetne sadržaje moguće je obezbediti priključenje na komunalnu infrastrukturu (elektroenergetska, telekomunikaciona, vodovodna, kanalizaciona, toplovodna) u potrebnom kapacitetu.

 

Smernice u odnosu na prirodne uslove

Pošto se radi od izgrađenom gradskom području, prirodni uslovi dolaze slabije do izražaja. Ipak, bitna karakteristika predmetnog područja je prirodno ulegnuće među grbenima u centru Beograda koje mu daje osobinu prirodnog centra i na taj način predodređuje ulogu saobraćajne raskrsnice i slivanja niza drugih tokova.

Reljef omogućuje lak pristup sa svih strana, inženjersko-geološke karakteristike ne postavljaju posebna ograničenja za izgradnju. Razvijanje objekata poprečno u odnosu na izohipse je najpovoljnije sa aspekta inženjerske geologije i paraleno sa pravcem pružanja osnovnih struja vetrova.

Konkursno područje u zoni ulice Kralja Milutina i delom, Kralja Milana je  direktno izloženo jugoistočnom vetru, tj. košavi koja duva tokom cele godine (prosečnom brziom od 25 do 45 km/h, i olujnim udarima do 130 km/h). Severni i severozapadni vetrovi su najizraženijii u zimskom periodu, a njima je zona ulice Svetozara Markovića direktno izložena.

Pri formiranju prostornog rešenja, potrebno je položajem objekta, posebno za stambenu namenu, obezbediti povoljne uslove insolacije.

Primarni kriterijum za određivanje međusobnog položaja zgrada u odnosu na uslove insolacije je dužina bačene senke. Uslovi insolacije su promenljivi u toku godine i tokom dana. Polazeći od činjenice da je sunčano zračenje najpotrebnije i najprijatnije u zimskim danima i to oko podnevnih časova kada je vazduh najprozračniji, dolazi se do zaključka da bi kao merilo za rastojanje između zgrada, trebalo uzeti dužinu bačene senke u zimskom solisticiju, između 10 i 14 časova.

Kao kriterijum za insolaciono rastojanje između naspramnih zgrada uzima se da stambene prostorije imaju u zimskom periodu najmanje 2 sata osunčavanja. Potrebno je voditi računa i o insolaciji slobodnih i zelenih površina.