Pored poštovanja i zadovoljenja uslova iz programa i konkursnog zadatka, te usklađenosti konkursnog rešenja sa datim urbanističkim uslovima i preporukama, žiri će vrednovati konkursne radove na osnovu sledećih opštih kriterijuma:

  • Karakter i kvalitet unapređenja urbanog identiteta područja u kontekstu neposrednog i šireg okruženja;
  • Programska i ekonomska opravdanost predloženog rešenja;
  • Jasan prostorni koncept,  prepoznatljiv u osnovnoj ideji;
  • Distribucija namena i sadržaja u prostoru, funkcionalnost predloženog rešenja;
  • Urbanističko-arhitektonsko oblikovanje i ambijentalne karakteristike rešenja celine i karakterističnih delova;
  • Odnos prema kontekstu, graditeljskom i kulturnom nasleđu;
  • Ekonomičnost rešenja u izvođenju i eksploataciji;
  • Pristup u skladu sa principima održivosti (ekološki i energetski održiva rešenja, očuvanje i unapređenje kvaliteta životne sredine);
  • Sprovodljivost rešenja u skladu sa konkursnim uslovima;
  • Uverljivost argumentacije – jasnoća saopštavanja kroz grafičke priloge.