Uslovi za učešće na konkursu

Pravo učešća na konkursu, u skladu sa čl. 28. Pravilnika o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje urbanističko-arhitektonskog konkursa („Službeni glasnik RS“, broj 31/2015), imaju fizička lica sa stečenom visokom stručnom spremom iz oblasti arhitekture bez obzira na njihovu teritorijalnu pripadnost i njihove lične osobine ili pravna lica koja imenuju lice sa stečenom visokom stručnom spremom iz oblasti arhitekture.

Učesnici konkursa imaju slobodu da u svoje timove, uključe stručnjake iz drugih struka koji bi svojim stručnim stavovima i znanjima doprineli  unapređenju konkursnih rešenja, kao i studente.

Učesnik na konkursu ne može biti lice koje je neposredno angažovano na pripremi i sprovođenju Konkursa, odnosno ukoliko je u srodstvu ili neposredno sarađuje sa istim, kao ni lice koje je u upravi ili je zaposleno kod organa koji raspisuje Konkurs.

Obavezni uslovi za učešće na konkursu:

 • Konkursni rad mora biti dostavljen na vreme i na način utvrđen raspisom konkursa.
 • Konkursni rad mora biti izrađen na način tehničko-oblikovne obrade i sadržati sve delove određene raspisom konkursa.

Uslovi za sprovođenje konkursa

Konkurs se raspisuje u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje urbanističko-arhitektonskog konkursa („Službeni glasnik RS“ br. 31/2015), (u daljem tekstu: Pravilnik).

Svaki učesnik konkursa koji je preuzeo konkursnu dokumentaciju stiče pravo učešća na konkursu.

Predajom rada svaki učesnik prihvata propozicije ovog konkursa.

 

 • Sadržaj konkursnog rada - zahtevanih konkursnih podloga i dokumentacije

Učesnici su obavezni da konkursni rad predaju u elektronskoj formi, a detaljna uputstva za imenovanje dokumenata i način označavanja konkursnih priloga, data su u poglavlju 6.4.

Sadržaj konkursnog rada obuhvata:

 1. Grafičke priloge - 2D
 2. Grafičke priloge - 3D
 3. 3D animaciju
 4. Svesku sa tekstualnim i grafičkim prilozima
 5. Mali plakat za elektronsku izložbu

Konkursni rad i svi prilozi koji se podnose uz konkursni rad moraju biti sastavljeni na srpskom ili na engleskom jeziku.

Svi učesnici su obavezni da u okviru konkursnog elaborata dostave sledeću dokumentaciju:

 1.  GRAFIČKI PRILOZI – 2D prikazi:
  • Konkursno područje u kontekstu šireg okruženja
 • Konceptualni plan R = 1:1000
  • Kompozicioni plan - plan fizičkih struktura i njihovih prostornih odnosa

(širi konkursni obuhvat)

 • Situacioni prikaz (sa bačenim senkama)  R = 1:500
  • Prostorno – programsko rešenje konkursnog područja

(uži konkursni obuhvat)

 • Plan sklopa - obeležen razmeštaj namena na osnovi kompleksa, spratnost

izgrađenih struktura, kolske i pešačke trase, pristupi podzemnim i

nadzemnim ulazima u objekte,  nivelaciono rešenje R = 1:250   

 • Situacioni prikaz rešenja partera - parterno uređenje, rešenja saobraćajnih površina (pešačkih, kolskih, stacionarnih) i uređenja zelenih površina R = 1:250 
  • Urbanističko-arhitektonsko rešenje planirane izgradnje

(uži konkursni obuhvat) 

 • Osnove podzemnih etaža, osnova prizemlja, osnova mezanina i sl., osnova tipskog sprata, osnova poslednje etaže i ostalih karakterističnih etaža R = 1:250
 • Karakteristični preseci kompleksa sa obuhvatom silueta susednih objekata i ambijenata na trasi preseka R = 1:250
 • Karakteristični izgledi kompleksa sa obuhvatom izgleda susednih objekata i ambijenata na trasi izgleda R = 1:250
 1. GRAFIČKI PRILOZI - 3D prikazi:
  • 3D prikazi kompleksa sa obuhvatom susednih ambijenata i objekata po nahođenju konkurenta od kojih su obavezna dva, i to:
 • Prikaz kompleksa iz pravca Trga Slavija.
 • Prikaz kompleksa iz pravca ulice Kralja Milana prema Trgu Slavija
  • 3D prikazi karakterističnih ambijenata u kompleksu po nahođenju konkurenta

 

 1.  3D ANIMACIJA

u trajanju do jednog minuta

 

Napomena: Grafički prilozi – 2D prikazi, Grafički prilozi – 3D prikazi predaju se kao fajlovi u .pdf formatu, a ne u formi plakata.

 

 1.  SVESKA SA TEKSTUALNIM I GRAFIČKIM PRILOZIMA

u .pdf formatu, dimenzija 29.7x21cm (A4), horizontalno orijentisanih stranica (landscape), sa ilustracijama u rezoluciji 150 PPI.

Sveska treba da sadrži:

 • Obrazloženje rešenja, do najviše 1000 reči, kao dopuna grafičkim prilozima. Obrazloženje treba da bude pregledno struktuirano i pripremljeno prema traženim ciljevima i kriterijumima koje sadrži Program;
 • Popunjene tabele date u konkursnoj dokumentaciji - Bilansi kapaciteta i ostvarenih urbanističkih parametara po namenama i funkcionalnim celinama i ukupni bilansi kapaciteta ostvareni konkursnim rešenjem;
 • Sve grafičke priloge svedene na A4 format.

 

 1.  MALI PLAKAT ZA ELEKTRONSKU IZLOŽBU

u .jpg formatu, dimenzija 1920x1440  piksela u RGB sistemu, horizontalno orijentisan, sa ilustracijama u rezoluciji 150 PPI.

Učesnici su slobodni da odaberu jedan ili više priloga ( na jednom plakatu)  za koje smatraju da su najadekvatniji za ovu svrhu. Na plakatu treba napisati šifru rada. Ovaj prilog takođe mora biti anoniman.

Svi gore navedeni elementi i prilozi konkursnog elaborata, tekstualni i grafički prilozi navedenog sadržaja, predstavljaju obavezne delove konkursnog rada. Radovi koji ne sadrže gore navedene i zahtevane elemente i priloge neće biti razmatrani.

 •  Oprema konkursnog rada

Svi grafički prilozi, svaki list u svesci i plakati  moraju biti označeni sa jedinstvenom šifrom u gornjem desnom uglu svakog lista (Arial font, Bold, veličine 50pt za grafičke priloge, odnosno 24pt za svesku).   Jedinstvena šifra se obavezno sastoji od dva slova i pet arapskih brojeva, koje bira autor. Listovi treba da budu označeni rednim brojevima u donjem desnom uglu. Font tekstova u svesci je Arial, veličine 11pt.

Jezik konkursa  je srpski ili engleski.

Konkursni rad se predaje u jednom ili dva zapakovana/komprimovana foldera (elektronski .zip), isključivo nazvani izabranom šifrom od pet arapskih brojeva i dva slova.

Prvi zapakovan („zipovan“) folder, ne veći od 25 MB, treba da sadrži:

 • GRAFIČKE PRILOGE – 2D i GRAFIČKE PRILOGE - 3D, definisane u poglavlju 6.3 pod 1. i 2., u .pdf formatu;
 • SVESKU, dimenzija 7x 21cm (A4), definisanu u poglavlju 6.3. pod 4., u .pdf formatu;
 • MALI PLAKAT ZA ELEKTRONSKU IZLOŽBU, definisan u poglavlju 6.3. pod 5., u .jpg

Drugi zapakovan („zipovan“) folder, ne veći od 25 MB, se može dostaviti odvojeno sa oznakom iste šifre uz dodatak reči ''animacija'' (npr. „AV12345_animacija“) i treba da sadrži:

 • 3D ANIMACIJU u trajanju do 1 minuta

Učesnik konkursa predaje konkursni rad elektronski na link: https://konkurs-slavija-manjez.rs/

Krajnji rok za podnošenje konkursnih radova je .....................04.10.2021.godine do 23:59 časova (GMT +1).

Konkursni rad koga raspisivač nije primio u roku određenom za podnošenje konkursnih radova, odnosno koji je primljen po isteku dana i sata do kojeg se konkursni radovi mogu podnositi, smatraće se neblagovremenim i neće biti razmatran.

Svakom učesniku dozvoljava se predaja samo jednog konkursnog rada bez varijantnih rešenja.

Po isteku roka za podnošenje konkursnih radova, učesnik konkursa ne može da povuče niti da menja svoj konkursni rad.

 • Autorska koverta - sadržaj izjave konkurenata

Uz elektronsku predaju konkursnog rada, učesnik je obavezan poštom poslati zapečaćenu neprozirnu kovertu koja nosi naznaku „AUTOR“ i koja je na poleđini označena izabranom šifrom rada od dva slova  i pet arapskih brojeva, font Arial, Bold, 50. Koverta se šalje na adresu : Društvo arhitekata Beograda, Kneza Miloša 7a/III, 11 000 Beograd, Republika Srbija.

Na koverti ne sme pisati ime autora, da se ne bi narušila anonimnost.

U koverti treba da se nalazi:

 • Tekstualni dokument u A4 formatu koji sadrži:
  • Korišćenu izabranu šifru od pet arapskih brojeva i dva slova;
  • Ime/imena autora sa potpisima;
  • Izjava o prihvatanju uslova konkursa;
  • Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje (može i ne mora biti jedan od autora);
  • Elektronsku adresu za dostavljanje odluke žirija;
  • Adresu i kontakt telefon;
  • Izjavu u kojoj se autor ili autorski tim izjašnjava o tome da li želi da se na javnoj izložbi rad izloži pod šifrom (anonimno) ili pod imenom autora;
  • Izjavu u kojoj se autor ili autorski tim izjašnjava o načinu raspodele nagrade u procentima, sa podacima i instrukcijama za uplatu za sva navedena lica;
 • Odštampan mali plakat za elektronsku izložbu sveden na dimenziju 7x 21cm (A4), horizontalno orjentisan.

Krajnji rok za slanje koverte je............................................... 04.10.2021. godine do 23:59 časova (GMT +1).

  Osiguravanje anonimnosti prilikom slanja koverte „AUTOR“ putem pošte, moguće je  ostvariti:

 • slanjem običnom poštom bez povratnice sa odgovarajućim brojem poštanskih markica (zavisno od zemlje pošiljaoca);
 • otvaranjem poštanskog pretinca za prijem povratnice;
 • slanjem putem usluge brze pošte (DHL, Fed Ex,…) sa napomenom za anonimno slanje (koverta „AUTOR“ unutar koverte za slanje, na kojoj nema naznake šifre AUTORA).
  • Konkursni rokovi

Početak konkursnog roka/ datum oglašavanja..................................................................... 05.07.2021.godine

Konkursna dokumentacija preuzima se besplatno sa veb stranice Društva arhitekata Beograda: www.dab.rs  ili  sa linka: https://konkurs-slavija-manjez.rs/

Pitanja u vezi konkursa učesnici mogu postaviti do kraja konkursnog roka.

Pitanja i zahtevi za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima dostavljaju se isključivo preko zvanične internet stranice: https://konkurs-slavija-manjez.rs/

Odgovori žirija na postavljena pitanja, isključivo samo na pitanja u vezi sa raspisom i programom konkursa, objaviće se na zvaničnoj internet stranici Konkursa u roku od pet dana.

Krajnji rok za podnošenje konkursnih radova je.......................04.10.2021.godine do 23:59 časova (GMT +1).

  Objavljivanje rezultata konkursa........…………….....................25.10. 2021.godine do 23:59 časova (GMT +1).

Rezultati će biti objavljeni na internet strani Društva arhitekata Beograda: www.dab.rs  i na  https://konkurs-slavija-manjez.rs/

Nagrađeni i nenagrađeni radovi,  u elektronskom formatu biće postavljeni na internet strani   Društva arhitekata Beograda www.dab.rs  i na https://konkurs-slavija-manjez.rs/  u roku od 30 dana od dana objavljivanja rezultata Konkursa. Uz sve radove biće objavljeni osnovni podaci (šifra rada, nagrada, ime(na) autora ukoliko drugačije nije naznačeno u prijavi za Konkurs.

 • Vrsta i visina nagrada

Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 6 radova i ukoliko isti zadovoljavaju propozicije konkursa dodeliće se sledeće nagrade u ukupnom iznosu neto nagradnog fonda  od 30.000,00 evra,   prema sledećoj raspodeli:

 • Prva nagrada                                      15.000,00 evra
 • Druga nagrada                                   10.000,00 evra
 • Treća nagrada                                      5.000,00 evra

Žiri će raspodelu nagrada izvršiti u svemu prema odredbama Pravilnika, sa mogućnošću i drugačije raspodele nagrada u okviru predviđenog nagradnog fonda.

Naručilac se obavezuje da će isplatu za izabrane i nagrađene konkursne radovi izvršiti prema odluci žirija, a u skladu sa Konkursnom dokumentacijom - raspisom u roku od 30  dana od dana potvrđivanja Odluke žirija od strane Naručioca.

 

Sastav žirija i izvestioci

Predsednik žirija:

prof. Ivan Rašković, arhitekta, Beograd, Srbija

Članovi žirija:

 • prof. Krešimir Rogina, arhitekta, Zagreb, Hrvatska
 • Simon Frommenwiler, arhitekta, Bazel, Švajcarska, Suosnivač HHF Architects i predavač na Harvardskom fakultetu za dizajn
 • Marko Stojčić, arhitekta, glavni urbanista grada Beograda, Srbija 
 • Vuk Đurović, arhitekta, Beograd, Srbija 
 • Milka Gnjato, arhitekta, Beograd, Srbija
 • Tatjana Petrov,arhitekta, Beograd, Srbija

Izvestioci:

 • Sanja Vranić, arhitekta, Beograd, Srbija
 • Tamara Petrović, arhitekta, Beograd, Srbija

Sekretarijat konkursa:

Društvo arhitekata Beograda

 

 • Pravne i finansijske posledice za vrstu i visinu nagrade i uslovi zaštite autorskih prava i prenosa imovinskih prava autora na investitora
 • Autor konkursnog rada je učesnik koji je izradio konkursni rad i time pod svojim imenom objavio autorsko  delo   činom   predaje   na      Autorski   tim   čine potpisnici konkursnog rada, koautori, i time nosioci svih zajedničkih autorskih prava.
 • Predajom konkursnog rada autori (autorski tim) prenosi na Naručioca sva imovinska prava svih autora, vremenski i prostorno neograničena, ukoliko je predmetni rad nagrađen ili otkupljen.
 • Nagrađeni i otkupljeni radovi mogu se koristiti u celini ili u delovima i kroz izradu planske i tehničke dokumentacije i biće prilagođeni situaciji na terenu, odnosno prostornim i tehničkim mogućnostima i ograničenjima, što podrazumeva da isti mogu biti menjani, prerađivani i dorađivani na način na koji to Naručiocu najviše odgovara, bez bilo kakve naknadne saglasnosti ili uslovljavanja od strane bilo kog od autora.
 • Naručilac nema obavezu angažovanja autora kao vršioca izrade planske i tehničke dokumentacije.
 • Ukoliko je potrebno   i   ukoliko   postoji   obostrani   interes,  Naručilac   može konsultovati autore nagrađenih i otkupljenih radova tokom dalje razrade projekta, a autori će pružati konsultantske usluge u potrebnoj meri. Svaku eventualnu saradnju strane će regulisati posebnim ugovorom.
 • Autori zadržavaju pravo na publikovanje svojih radova.
 • Naručilac ima prava da koristi sve pristigle radove, da ih publikuje i promoviše rezultate konkursa.

 

PRILOZI UZ PROGRAM – PODLOGE I PRATEĆA DOKUMENTACIJA

 

I INFORMACIONI GRAFIČKI PRILOZI

 • Granica konkursnog obuhvata sa pozicijama zadatih pravaca
 • Ograničenja za konkursno područje

 

II GRAFIČKE DIGITALNE PODLOGE

 • Digitalni katastarski plan
 • Katastarsko-topografski plan
 • Kopija plana vodova
 • Ortofoto snimak
 • Podloga za priloge u razmeri 1:1000 i 1:500 
 • Podloga za priloge u razmeri 1:250

 

III SMERNICE NADLEŽNIH INSTITUCIJA

 • JKP Zelenilo Beograd
 • Sekretarijat za Saobraćaj, Gradska uprava Grada Beograda
 • Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

IV IZVODI IZ VAŽEĆIH PLANSKIH DOKUMENATA

 • PGR građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – Grad Beograd celine I-XIX („Sl. list grada Beograda“ br. 20/16, 97/16, 69/17 i 97/17)
 • Plan generalne regulacije zelenih površina Beograda („Sl. list grada Beograda“ br.110/19)
 • PDR za blok između ulica Nemanjine, Svetozara Markovića, Kralja Milana (Srpskih vladara) i Kralja Milutina („Sl.list Grada Beograda” 53/15)
 • PDR područja između ulica: Kralja Milana, Resavske, Nemanjine i Svetozara Markovića, GO Savski venac („Službeni list grada Beograda“ br. 11/19, 65/12 – izmene i dopune)
 • PDR Trga Slavija, GO Vračar i Savski venac, („Službeni list grada Beograda“ br. 30/15, stavljen van snage u delu koji se sprovodi PGR-om Beograda)
 • Elaborat za rani javni uvid PDR-a za područje između ulica: Kralja Milana, Beogradske, Njegoševe i Svetozara Markovića (Odluka o izradi PDR-a - „Službeni list grada Beograda“ br. 138/19)

V  FOTO I VIDEO DOKUMENTACIJA

 • Fotografije lokacije
 • Video snimci
 • Istorijske fotografije

VI OSTALA DOKUMENTACIJA UZ PROGRAM

 • Analize i studije razvoja Slavije
 • Beograd u mapama i planovima od  XVIII do XXI veka
 • Prethodni konkursi na području Slavije
 • Stari Detaljni urbanistički plan (1979.)

VII    TABELE - Bilansi kapaciteta po namenama i funkcionalnim celinama i ukupni bilansi ostvareni konkursnim rešenjem

 

 • Tabela  1. Bilansi površina i urbanistički parametri po namenama
 • Tabela  2. Bilansi kapaciteta i urbanistički parametri po zonama (funkcionalnim celinama)